Gem's Light Company Ltd sở hữu các nhãn hiệu/sản phẩm/dịch vụ dưới đây


Nhãn hiệu / Dịch vụ Trạng thái Logo
Công ty TNHH Gemslight
(Gemslight Company Ltd)
® Gem's Light
Trung tâm tin học iPhone - iPad - Mac OS
(After-Apple Center)
© After Apple
Trung tâm đào tạo Kiến Thức Nền
(Gemslight Training)
© Gemslight Training
©: Copyright (Bản quyền)    |    ®: Registered (Đã đăng ký)    |    ™: Trademark (Thương hiệu)

Danh sách này bao gồm các bản cập nhật tháng 04 năm 2014.

Các nhãn hiệu/sản phẩm/dịch vụ trên nói chung đề cập đến nhãn hiệu Công ty TNHH Gemslight.

Sự vắng mặt tên một sản phẩm/dịch vụ hay biểu tượng từ danh sách trên không có nghĩa là từ bỏ nhãn hiệu Công ty TNHH Gemslight.

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Vui lòng sử dụng thích hợp các biểu tượng ™ , SM, hoặc ® đối với mỗi nhãn hiệu/sản phẩm/dịch vụ trên trong lần sử dụng đầu tiên tại bất kỳ nơi đâu tại Việt Nam. Đối với các ấn phẩm sẽ được phân phối bên ngoài Việt Nam, không dùng đến các biểu tượng thương hiệu nhưng sử dụng thông báo nhãn hiệu phù hợp.
  2. Luôn đánh vần và sử dụng chính xác thương hiệu Công ty TNHH Gemslight (Gems Light Company Ltd).
  3. Xin vui lòng không sử dụng một biến thể ngữ âm, tiếng nước ngoài tương đương, hoặc chữ viết tắt của bất kỳ thương hiệu nào của công ty cho bất kỳ mục đích nào.
  4. Xin vui lòng không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu trên kết nối với các trang web, các sản phẩm, bao bì, hướng dẫn sử dụng tài liệu quảng cáo, khuyến mại / hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, ngoại trừ theo nhãn hiệu giấy phép rõ ràng bằng văn bản từ công ty.
  5. Xin vui lòng không sản xuất, bán hoặc cho các hàng hóa, chẳng hạn như áo thun, cốc,... mang nhãn hiệu hàng hoá/ biểu tượng công ty,  ngoại trừ theo nhãn hiệu giấy phép rõ ràng bằng văn bản từ công ty
  6. Xin đừng bắt chước các thiết trang web của công ty đặc biệt web, biểu tượng, hoặc kiểu chữ.